Vznik

Začiatky vzniku družstva sa datujú do roku 1950, kedy v celom štáte prebiehala kolektivizácia a aj v našej oblasti 87 zakladajúcich členov založilo družstvo – JRD Poltár. Výmera poľnohospodárskej pôdy predstavovala 761 ha, choval sa hovädzí dobytok, ovce, ošípané, hydina a kone. Nakoľko v tom čase ešte neboli priestory na ustajnenie, zvieratá sa rozdelili do väčších gazdovstiev a hospodárskych domov. V roku 1960 do JRD pristúpilo 60 nových členov a výmera pôdy vzrástla na 1327 ha.

Zlučovanie

V priebehu 70-tych a začiatkom 80-tych rokov dochádzalo k zlučovaniu družstiev v okolí – najprv JRD Slaná Lehota a JRD Zelené a neskôr JRD Kokava nad Rimavicou a JRD České Brezovo vrátane JRD Váľkovo. Vytvorenie veľkovýrobných hospodárskych celkov bolo potrebné z dôvodu nedostatočnej prosperity malých družstiev. Po zlúčení všetkých družstiev a vytvorení JRD Pokrok Poltár sa už v roku 1974 hospodárilo na 6237 ha poľnohospodárskej pôdy. Ešte v priebehu roku 1974 sa začlenila do JRD aj oblasť Šoltýsky a Ďubákova.

Družstvo sa rozprestieralo na úpätí juhozápadnej časti Slovenského rudohoria a historicky zahŕňalo obce ležiace v Novohrade, Gemeri a Malohonte. Hlavným zameraním rastlinnej výroby bola výroba obilnín a výroba objemových krmovín pre živočíšnu výrobu, zameranú na hovädzí dobytok a ovce.
Na základe potreby získať ďalší zdroj príjmov sa vyvíjala aj pridružená výroba. Vyrábala sa obuv, motorčeky vozového kúrenia, rôzne výrobky z kovu – samonakladacie vozíky, snehové radlice, kovové sitá.

Súčasnosť

V roku 1993 sa JRD Pokrok Poltár premenovalo na Združené poľnohospodárske družstvo Poltár a hlavným zameraním bola rastlinná a živočíšna výroba vrátane produkcie ovčieho aj kravského mlieka. V roku 2012 bola finančná situácia družstva veľmi zlá, preto prišiel nový investor, firma NOPOL s.r.o., ktorá skúpila väčšinu podielov družstva a následne došlo k personálnym zmenám na družstve a tiež k zmene systému fungovania.
V roku 2015 sa k družstvu pridružila spoločnosť NOPOL s.r.o., ktorá prevzala hospodárenie na trvalých trávnych porastoch, a na ornej pôde osiatej krmovinami a inými plodinami pre zabezpečenie potravy pre živočíšnu výrobu. Dôvodom bol ekologický systém hospodárenia a benefity z takejto produkcii.
V roku 2016 našej personálne prepojenej firme AGROJUH spol. s r.o.  postúpila práva na vykonávanie poľnohospodárskej činnosti firma AGROJAS Látky s.r.o., ktorá do tohto času hospodárila v okolí obce Málinec.

V súčasnosti má družstvo približne 43 zamestnancov a hospodári na 1200 ha ornej pôdy s hlavným zameraním rastlinnej výroby na pestovanie a predaj poľnohospodárskych komodít. Z pridruženej výroby sa presadilo len vŕtanie kovových sít, ohýbanie plechov a drobné zváračské práce. Súčasne s hospodárením na pozemkoch v chotári družstva zamestnanci vykonávajú služby hlavne pre firmy NOPOL s.r.o. a AGROJUH spol. s r.o.. Naše družstvo, ako aj iné podniky v okolí využíva rôzne príspevky z eurofondov, snaží sa zapájať do rôznych akcií a pomáha iným spoločnostiam sprostredkovaním rôznych služieb v okolí (bližšie špecifikované v záložke služby).