Spoločnosť NOPOL sa k družstvu pridružila v roku 2012 a v roku 2015 prevzala hospodárenie v živočíšnej výrobe a rastlinnej výrobe na trvalých trávnych porastoch a plochách osiatych krmovinami. Spoločnosť vykonáva svoju činnosť v ekologickom systéme hospodárenia.

Vykonáva chov hovädzieho dobytka. Zvieratá odkúpila od ZPD Poltár, kde základné stádo tvorilo cca 330 ks kráv plemena Slovenské strakaté. Z dôvodu veľmi nízkej úžitkovosti mlieka a zlému stavu zvierat sa prestalo dojiť a prešlo sa na kríženie mäsovým plemenom Charolais. Z chovu dojníc sa teda zmenou systému prešlo na dojčiace kravy, kde sa ušetrila značná časť peňazí. Systém pasenia sa zmenil na oplôtkový a tým sa adekvátne ponížil aj stav zamestnancov a nákladov.

NOPOL obhospodaruje poľnohospodárske pozemky k zabezpečeniu krmiva v obciach Kokava nad Rimavicou, Ďubákovo, Šoltýska, Ipeľský Potok, Utekáč a z časti aj v Českom Brezove, Váľkove, Slanej Lehote, Uhorskom a Poltári.