Nájomné vzťahy a nájom za pôdu

Máme uzavretých viac ako 1000 nájomných vzťahov s vlastníkmi pôdy. Približne 150 ha poľnohospodárskych pozemkov máme vo svojom vlastníctve. Od začiatku roka 2015 postupne uzatvárame nové nájomné zmluvy. Na vytvorenie novej nájomnej zmluvy využívame aktuálne dáta z katastrálneho úradu a špeciálny poľnohospodársky softvér, ktorým kontrolujeme užívateľnosť každej parcely na základe ortofotomáp.

Kontaktujte nás

V prípade, ak ešte nemáte uzatvorenú nájomnú zmluvu, zdedili ste pôdu, kúpili ste pôdu a chcete ju dať do prenájmu, vyplňte prosím kontaktný formulár, prípadne sa telefonicky informujte u správcu pôdneho fondu.


Nájom za poľnohospodárske pozemky

Nájom za poľnohospodárske pozemky vyplácame raz ročne, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Nájom sa zasiela poštovou poukážkou prostredníctvom Slovenskej Pošty, prípadne priamo na účet prenajímateľa.

Ponúkame aj možnosť vybrat si nájomné v naturálnej forme. V prípade záujmu o pšenicu treba sledovať oznamy na stránke, prípadne počúvať oznamy o výdaji pšenice v miestnom rozhlase v období september až október. Každoročne je vypočítaná cena za 1q (dva 50 kg vrecia) vrátane vreca. Pšenica je v tom čase pripravená na prevzatie.

Nájom je rôzny pre každé katastrálne územie. Základ tvorí umiestnenie pozemkov, množstvo prenajatých ha a spoluvlastnícky podiel. Pohybuje sa od 20€/ha až do 40€/ha poľnohospodárskej pôdy, čo predstavuje približne 2,5 násobok hodnoty pozemkov stanovenej podľa BPEJ.

mapa